Regulamin

Regulamin zawodów na orientację InO Rogaining 2022

 1. Organizatorzy – Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport” i Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Katowicach
 2. Termin – sobota, 8 października 2022 r.
 3. Teren zawodów – obszar położony na południe od trasy Żywiec – Sucha Beskidzka (DW 946), na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego, w powiatach suskim i żywieckim. Teren ma charakter pogórza i gór średnich i jest zaliczany do Pasm Pewelsko-Krzeszowskich. Wysokości bezwzględne wynoszą od ok. 300 do ok. 770 m n.p.m., wysokości względne dochodzącą maksymalnie do 460 m. Grzbiety pasm są porośnięte lasami, doliny zajmują głównie pola uprawne. Na całym obszarze występuje sieć dróg i dość gęsta sieć strumieni i potoków o charakterze górskim.
 4. Baza zawodów – Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Pewli Ślemieńskiej, ul. Krakowska 169. W bazie będą znajdowały się start i meta zawodów.
 5. Forma zawodów – piesze zawody na orientację rozgrywane na zasadach rogainingu z limitem czasu 6 godzin.
 6. Zasady rywalizacji – zadaniem zawodników jest takie zaplanowanie i pokonanie trasy, by w jak najkrótszym czasie zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych. Zawodnicy ok. 1 godz. przed startem otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK) i planują swoją trasę. Każdy punkt kontrolny ma wartość od 2 do 8 punktów przeliczeniowych (PP). W terenie będzie znajdowała się także pewna ilość stowarzyszonych punktów kontrolnych (SPK), znajdujących się w pobliżu właściwych PK. Potwierdzenie SPK nie jest punktowane. Jednorazowa zmiana potwierdzenia SPK na właściwy PK skutkuje uzyskaniem połowy wartości odpowiednich PP. Kolejne zmiany potwierdzenia tego samego PK skutkują brakiem uzyskania PP dla danego PK. Przybycie na metę po limicie czasu jest karane utratą jednego PP za każdą rozpoczętą minutę. Spóźnienie powyżej 30 minut powoduje dyskwalifikację.
 7. Potwierdzanie pobytu – PK w terenie będzie oznaczony lampionami płaskimi lub przestrzennymi i dodatkowo tzw. konfetti. Pobyt przy PK zawodnicy potwierdzają wyłącznie na otrzymanej karcie kontrolnej, a tylko w przypadku braku w miejscu PK lampionu, uczestnicy potwierdzają pobyt w nim przy pomocy zabranego konfetti.
 8. Warunki sklasyfikowania – ukończenie zawodów w maksymalnym czasie 6 godzin i 30 minut, potwierdzenie PK startowego, który będzie dostępny w bazie jedynie tuż przed startem, potwierdzenie minimum jednego PK lub SPK na trasie.
 9. Zespoły, kategorie – startować można indywidualnie lub w zespołach. Zespół musi pokonywać cała trasę razem, niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu na trasie. Osoby niepełnoletnie (liczy się wiek w dniu startu) mogą startować tylko w zespole pod opieką osób pełnoletnich. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • O – wspólna klasyfikacja dla wszystkich startujących zawodników indywidualnych i zespołów,
 • K – kobiety startujące indywidualnie i zespoły kobiece (limit w zespole dwie osoby),
 • M – mężczyźni startujący indywidualnie i zespoły męskie (limit w zespole dwie os.),
 • X – zespoły damsko-męskie (limit w zespole dwie osoby),
 • R – grupy z uczestnikami urodzonymi po 08.10.2007 (limit zespołu 4 osoby), niepełnoletni starsi startują w zespołach K, M lub X pod opieką dorosłych.
 1. Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika – dowód tożsamości, sprawny telefon komórkowy z numerem podanym organizatorom. Każdy zespół lub zawodnik indywidualny powinien posiadać swój kompas.
 2. Program imprezy:

w dniu 07.10.2022 r. po godzinie 18:00 otwarcie bazy zawodów

w dniu 08.10.2022 r.

 • 08:00 – 08:55 – praca biura zawodów
 • 09:00 – rozdanie map
 • 09:55 – udostępnienie PK startowego
 • 10:00 – start wspólny
 • 16:00 – koniec podstawowego limitu czasu
 • 16:30 – zamknięcie mety
 • 16:45 – ogłoszenie nieoficjalnych wyników i losowanie nagród

w dniu 09.10.2022 r. do godz. 10:00 opuszczenie bazy zawodów

 1. Zgłoszenia – zawodnicy i zespoły dokonują zgłoszeń mailowo na adres: inorogaining@gmail.com, zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku zespołów imiona i nazwiska wszystkich zawodników w zespole i opcjonalnie nazwę zespołu,
 • numer telefonu do minimum jednego zawodnika w zespole,
 • datę urodzenia zawodników niepełnoletnich w dniu zawodów,
 • informację dot. wyboru ciepłego posiłku (mięsny, bezmięsny, rezygnacja z posiłku),
 • zdjęcie (skan) potwierdzenia przelewu opłaty startowej.
 1. Wpisowe – należy wpłacić do dnia 6 października 2022 roku przelewem na konto Stowarzyszenia „Silesia Adventure Sport” nr 19 1750 0012 0000 0000 2769 3067,

w tytule przelewu należy wpisać wyłącznie słowo ROGAINING i podać imię i nazwisko zawodnika (zawodników).

Zgłoszenie uważa się za przyjęte w momencie wpłynięcia wpisowego. Wpłat po 06.10.2022 r. można dokonywać jedynie gotówką w bazie zawodów w miarę posiadanych przez organizatorów materiałów startowych. Wysokość opłat:

– dorośli i osoby urodzone przed 08.10.2007 r. włącznie

 • w terminie do 31 lipca 2022 r. włącznie – 55 zł,
 • w terminie do 31 sierpnia 2022 r. włącznie – 75 zł,
 • w terminie do 6 października 2022 r. włącznie – 85 zł,
 • po 6 października gotówką w bazie zawodów – 100 zł,

– dzieci urodzone po 08.10.2007 r.

 • w terminie do 31 lipca 2022 r. włącznie – 25 zł,
 • w terminie do 31 sierpnia 2022 r. włącznie – 45 zł,
 • w terminie do 6 października 2022 r. włącznie – 55 zł,

po 6 października gotówką w bazie zawodów – 75 zł,

– dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze – udział bezpłatny.

Dokonanie wpłaty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zwrot wpisowego:

 • rezygnacja do 31 lipca 2022 r. włącznie – zwrot 100% wpisowego,
 • rezygnacja do 31 sierpnia 2022 r. włącznie – zwrot 80% wpisowego,
 • rezygnacja do 15 września 2022 r. włącznie – zwrot  20 % wpisowego,
 • rezygnacja po 15 września 2022 r. – brak zwrotu wpisowego.
 1. Świadczenia – mapa (ew. mapy), karta potwierdzeń, pamiątkowy numer startowy, ciepły posiłek, dyplomy dla najlepszych, upominki do rozlosowania. Dla zawodników istnieje możliwość bezpłatnego noclegu 7/8 i 8/9 października w pomieszczeniu zamkniętym na podłodze, we własnych śpiworach i materacach, oraz skorzystanie z prysznica 8 października po zawodach.
 2. Zakazy i nakazy – podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie map dostarczonych przez organizatorów, zabronione jest używanie innych map i czynne korzystanie z jakichkolwiek urządzeń do określania podczas zawodów swojej pozycji w terenie. Podczas zawodów zawodnicy powinni mieć numery startowe umieszczone w widocznym miejscu. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek środków transportu. Zabronione jest poruszanie się po terenach zamkniętych i oznaczonych na mapach jako niedostępne. Naruszenie powyższych zasad skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (zespołu).
 3. Postanowienia końcowe. Zawody odbędą się, jeśli pozwolą na to przepisy sanitarne. W przypadku odwołania zawodów z winy organizatorów wpisowe zostanie zwrócone w całości. Zawody odbędą się niezależnie od pogody. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie oraz biorą udział w InO Rogaining 2022 na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Uczestnicy winni zgłosić organizatorom wycofanie się z imprezy. Organizatorzy nie zapewniają transportu uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy utracone przez uczestników. Osoby niepełnoletnie uczestniczą tylko pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz swojego imienia i nazwiska w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów i organizowanych przez nich rajdów, jak również na ich gromadzenie przez organizatorów w bazach danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Uczestnicy zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.

Regulamin jest też dostępny tutaj.