Regulamin zawodów na orientację InO Rogaining 2023 Lipnica Murowana

Przykro nam, ale musimy ODWOŁAĆ zawody. Wpłacone wpisowe będzie zwrócone w pełnej wysokości. Przepraszamy.

Organizatorzy – Stowarzyszenie „Silesia Adventure Sport”, PTTK o. Górnośląski – Koło nr 2 „Wszędoczłapy”, Grupa Turystyczna „Łaziorki”.

Termin – sobota, 30 września 2023 r.

Teren zawodów – obszar położony w województwie małopolskim, w powiatach bocheńskim i brzeskim, ograniczony od zachodu drogą wojewódzką Bochnia – Nowy Wiśnicz – Limanowa, a od wschodu drogą krajową Brzesko – Nowy Sącz. Granica południowa przebiega w okolicy drogi wojewódzkiej Gdów – Tymowa, a granica północna może nieco przekroczyć drogę Nowy Wiśnicz – Uszew. Obszar należy do Pogórza Wiśnickiego. Wysokości bezwzględne wynoszą od ok. 250 do ok. 350 m n.p.m., wysokości względne dochodzącą maksymalnie do 70 m. Zbocza wzniesień są często poprzecinane jarami. Lasy zajmują ok. 50% powierzchni. Na całym obszarze występuje sieć dróg lokalnych.

Baza zawodów – Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Borówna 117, 32-724 LIpnica Murowana. W bazie będą znajdowały się strat i meta zawodów.

Forma zawodów – piesze zawody na orientację rozgrywane na zasadach rogainingu z limitem czasu 5 godzin.

Zasady rywalizacji – zadaniem zawodników jest takie zaplanowanie i pokonanie trasy, by w jak najkrótszym czasie zdobyć jak największą liczbę punktów przeliczeniowych. Zawodnicy ok. 30 minut przed startem otrzymują mapę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi (PK) i planują swoją trasę. Każdy punkt kontrolny ma wartość od 2 do 8 punktów przeliczeniowych (PP). Przybycie na metę po limicie czasu jest karane utratą jednego PP za każdą rozpoczętą minutę. Spóźnienie powyżej 30 minut powoduje dyskwalifikację.

Potwierdzanie pobytu – PK w terenie będzie oznaczony lampionami płaskimi lub przestrzennymi i dodatkowo tzw. konfetti. Pobyt przy PK zawodnicy potwierdzają wyłącznie na otrzymanej karcie kontrolnej, a tylko w przypadku braku w miejscu PK lampionu, uczestnicy potwierdzają pobyt w nim przy pomocy zabranego konfetti.

Warunki sklasyfikowania – ukończenie zawodów w maksymalnym czasie 5 godzin i 30 minut, potwierdzenie PK startowego, który będzie dostępny w bazie jedynie tuż przed startem, potwierdzenie minimum jednego PK na trasie.

Zespoły, kategorie – startować można indywidualnie lub w zespołach. Zespół musi pokonywać cała trasę razem, niedopuszczalne jest rozdzielanie się zespołu na trasie. Osoby niepełnoletnie (liczy się wiek w dniu startu) mogą stratować tylko w zespole pod opieką osób pełnoletnich. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • O – wspólna klasyfikacja dla wszystkich startujących zawodników indywidualnych i zespołów,
 • K – kobiety startujące indywidualnie i zespoły kobiece (limit w zespole trzy osoby),
 • M – mężczyźni startujący indywidualnie i zespoły męskie (limit w zespole trzy os.),
 • X – zespoły damsko-męskie (limit w zespole trzy osoby),

Wyposażenie obowiązkowe każdego uczestnika – dowód tożsamości, sprawny telefon komórkowy z numerem podanym organizatorom. Każdy zespół lub zawodnik indywidualny powinien posiadać swój kompas.

Program imprezy:

w dniu 29.09.2023 r. po godzinie 18:00 otwarcie bazy zawodów

w dniu 30.09.2023 r

•       08:00 – 08:55 – praca biura zawodów

•       09:30 – rozdanie map

•       09:55 – udostępnienie PK startowego

•       10:00 – start wspólny

•       15:00 – koniec podstawowego limitu czasu

•       15:30 – zamknięcie mety

•       16:00 – ogłoszenie nieoficjalnych wyników i losowanie nagród

w dniu 01.10.2023 r. do godz. 10:00 opuszczenie bazy zawodów

Zgłoszenia – zawodnicy i zespoły dokonują zgłoszeń mailowo na adres: inorogaining@gmail.com, zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko zawodnika, a w przypadku zespołów imiona i nazwiska wszystkich zawodników w zespole i opcjonalnie nazwę zespołu,
 • numer telefonu do minimum jednego zawodnika w zespole,
 • rok urodzenia zawodników
 • informację dot. wyboru ciepłego posiłku (mięsny, bezmięsny, rezygnacja z posiłku),
 • zdjęcie (skan) potwierdzenia przelewu opłaty startowej.

Wpisowe – należy wpłacić do dnia 28 września 2023 roku godz. 23:59 przelewem na konto Stowarzyszenia „Silesia Adventure Sport” nr 19 1750 0012 0000 0000 2769 3067, w tytule przelewu należy wpisać wyłącznie słowo ROGAINING i podać imię i nazwisko zawodnika (zawodników). Zgłoszenie uważa się za przyjęte w momencie wpłynięcia wpisowego. Wpłat po podanym wyżej terminie można dokonywać jedynie gotówką w bazie zawodów w miarę posiadanych przez organizatorów materiałów startowych.

Wysokość opłat:

 • przelewem w terminie do 28 września 2023 r. włącznie – 95 zł,
 • po 28 września gotówką w bazie zawodów – 120 zł,

Dokonanie wpłaty oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Zwrot wpisowego w przypadku rezygnacji:

 • rezygnacja do 31 sierpnia 2023 r. włącznie – zwrot 80% wpisowego,
 • rezygnacja do 15 września 2023 r. włącznie – zwrot  30 % wpisowego,
 • rezygnacja po 15 września 2022 r. – brak zwrotu wpisowego.

Świadczenia – mapa (ew. mapy), karta potwierdzeń, pamiątkowy numer startowy, ciepły posiłek, upominki do rozlosowania. Istnieje możliwość skorzystania z płatnych noclegów 29/30 IX i 30 IX/01X w Borównej lub Lipnicy Dolnej. Zamiar nocowania należy podać w zgłoszeniu mailem.

Zakazy i nakazy – podczas zawodów uczestnicy mogą używać jedynie map dostarczonych przez organizatorów i własnych kompasów. Zabronione jest używanie innych map i czynne korzystanie z jakichkolwiek innych urządzeń do określania podczas zawodów swojej pozycji w terenie. Podczas zawodów zawodnicy powinni mieć numery startowe umieszczone w widocznym miejscu. Zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek środków transportu. Zabronione jest poruszanie się po terenach zamkniętych i oznaczonych na mapach jako niedostępne. Naruszenie powyższych zasad skutkuje dyskwalifikacją zawodnika (zespołu).

Postanowienia końcowe. W przypadku odwołania zawodów z winy organizatorów wpisowe zostanie zwrócone w całości. Zawody odbędą się niezależnie od pogody. Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie oraz biorą udział w InO Rogaining 2023 na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy. Uczestnicy winni zgłosić organizatorom ewentualnąrezygnację z dalszego pokonywania trasy, w takim przypadku organizatorzy nie zapewniają transportu uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za ewentualne szkody poniesione lub wyrządzone przez uczestników. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy utracone przez uczestników. Osoby niepełnoletnie w dniu zawodów uczestniczą tylko pod opieką osoby dorosłej. Uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku oraz swojego imienia i nazwiska w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów, patronów i sponsorów. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów i organizowanych przez nich rajdów, jak również na ich gromadzenie przez organizatorów w bazach danych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Uczestnicy zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów.